QC成果

专利 工法 QC成果 科技成果
<a class=365体育网站" class="img-responsive center-block" src="../../../uploads/allimg/QC/qc1.png"/>

2012年省第三届QC小组二等奖

<a class=365体育网站" class="img-responsive center-block" src="../../../uploads/allimg/QC/qc2.png"/>

2012年省第二QC小组二等奖

<a class=365体育网站" class="img-responsive center-block" src="../../../uploads/allimg/QC/qc3.png"/>

2012年省第三届QC小组二等奖

<a class=365体育网站" class="img-responsive center-block" src="../../../uploads/allimg/QC/qc4.png"/>

2012年省第二QC小组三等奖

<a class=365体育网站" class="img-responsive center-block" src="../../../uploads/allimg/QC/qc5.png"/>

2012年省级QC小组二等奖

<a class=365体育网站" class="img-responsive center-block" src="../../../uploads/allimg//QC/qc6.png"/>

2012年省级第一QC小组二等奖

<a class=365体育网站" class="img-responsive center-block" src="../../../uploads/allimg/QC/qc7.png"/>

2012年省第二QC小组二等奖

<a class=365体育网站" class="img-responsive center-block" src="../../../uploads/allimg/QC/qc8.png"/>

2012年省级QC小组一等奖